To forum używa ciasteczek.
To forum używa ciasteczek do przechowywania informacji o Twoim zalogowaniu jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, albo o ostatniej wizycie jeśli nie jesteś. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim komputerze; ciasteczka ustawiane przez to forum mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nie i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa. Ciasteczka na tym forum śledzą również przeczytane przez Ciebie tematy i kiedy ostatnio je odwiedzałeś/odwiedzałaś. Proszę, potwierdź czy chcesz pozwolić na przechowywanie ciasteczek.

Niezależnie od Twojego wyboru, na Twoim komputerze zostanie ustawione ciasteczko aby nie wyświetlać Ci ponownie tego pytania. Będziesz mógł/mogła zmienić swój wybór w dowolnym momencie używając linka w stopce strony.

Ogłoszenie: Regulamin forum
Regulamin Forum
wchodzący w życie 4 września 2013 o godz. 10

I. Zasady uczestnictwa w dyskusjach na Forum
 1. Użytkownik zakładając wątek powinien właściwie wybrać dział forum lub jego podforum, zweryfikować oryginalność tematu oraz dobrać właściwy tytuł, możliwie taki, który podpowie, co jest treścią wątku. Temat to tytuł wątku i treść pierwszego umieszczonego w nim posta.
 2. Odpowiadając w wątku należy kierować się jego tematem oraz nie powielać tego, co zostało już powiedziane.
 3. Na Forum należy przestrzegać zasad kultury osobistej, obyczajów oraz dobrego smaku.
 4. Idee i myśli należy wyrażać w sposób kompletny i jednoznaczny.
 5. Zabronione są ataki personalne. Krytykować należy poglądy, nie osobę.
 6. Użytkownik obowiązany jest do wypowiadania się po polsku, przez co rozumie się stosowanie polskich znaków diakrytycznych, poprawnej gramatyki, składni i interpunkcji. Fragmenty obcojęzyczne powinno się w miarę możliwości przekładać na język polski. Dłuższe z nich można streścić.
 7. Zabronione jest nadużywanie wulgaryzmów.
 8. Zbędne ozdobniki w wypowiedzi (np. używanie różnych kolorów, niepotrzebne pogrubienia, podkreślenia, używanie kursywy, zbyt duża czcionka) są zabronione.
 9. Publikowanie, czyli umieszczanie na Forum do publicznego wglądu wiadomości prywatnych jest zabronione w przypadku braku obopólnej zgody nadawcy i odbiorcy.
 10. Ignorowanie poleceń Administracji zmierzających do doprowadzenia do stanu zgodności z Regulaminem jest zabronione.
 11. Posiadanie na forum więcej niż jednego konta jest zabronione, chyba, że drugie konto zostało utworzone w sytuacji awaryjnej celem nawiązania komunikacji z Administracją w związku z ową sytuacją.
 12. Zabronione jest spamowanie, tj. zalewanie forum postami o znikomej merytorycznej treści lub linkami reklamowymi.
 13. Wielokrotne postowanie (tj. pisanie posta pod postem) jest niedozwolone - należy używać opcji edycji posta.

II. Administracja Forum
 1. Pod pojęciem „Administracja Forum” należy rozumieć wszystkich moderatorów i administratorów. Do moderatorów i administratorów stosuje się odpowiednio wszelkie zapisy regulaminu dotyczące użytkowników.
 2. Administracja podejmuje wszelkie działania niezbędne do doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującym Regulaminem, w szczególności kasuje lub przenosi wypowiedzi niespełniające wymogów Regulaminu.
 3. Administracja podejmuje również działania wynikające z brzmienia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kasuje wypowiedzi, które uzna za sprzeczne z prawem. Administracja nie odpowiada za zamieszczane przez użytkowników Forum opinie, będące wyrażeniem ich prywatnych poglądów ani za treść opinii mogących urażać czyjeś uczucia religijne.
 4. Administracja może, ale nie musi uzasadniać swoje decyzje i zezwalać na dyskusje na ich temat. Jeśli przedstawiciel Administracji nie wyraża zgody na dyskusję na temat swojej decyzji, to jej podejmowanie na Forum w jakiejkolwiek formie, jest ignorowaniem Administracji.

III. Zasady przyznawania ostrzeżeń i banów
 1. Każdy użytkownik może zgłosić naruszenie Regulaminu w drodze zaraportowania złego postu, wiadomości prywatnej lub gościnnej do Administracji.
 2. Naruszenie dowolnego zapisu Regulaminu może skutkować nałożeniem ostrzeżenia. Decyzję o nałożeniu ostrzeżenia może podjąć moderator lub administrator.
 3. Nakładając ostrzeżenie moderator lub administrator przyznają ostrzeżeniu określoną liczbę punktów w skali od 1-10 zgodnie z sekcją IV Regulaminu.
 4. usunięty
 5. Ostrzeżenia nakładane są na czas nieokreślony. Po upływie 6 miesięcy bez otrzymania ostrzeżenia (wyłączając okresy zbanowania) użytkownik może wnieść o unieważnienie swoich ostrzeżeń.
 6. Bany nakładane są w momencie osiągnięcia lub przekroczenia przez użytkownika określonej liczby punktów za ostrzeżenia lub w przypadku uzasadnionego przekonania, że nowy użytkownik (taki, który nie napisał jeszcze żadnej merytorycznej wypowiedzi) nie zamierza przestrzegać Regulaminu.
 7. Ban może zostać nałożony również na prośbę użytkownika, którego ma dotyczyć, według jego życzeń.
 8. Administrator (Fizyk) może, w razie potrzeby w uzgodnieniu z moderatorem nakładającym bana, przywrócić zbanowanego użytkownika przed upływem terminu wygaśnięcia bana, jeśli zgłoszą/zgłosi się poręczyciel(e) gwarantujący swoją osobą przyszłe przestrzeganie Regulaminu przez użytkownika podlegającego przywróceniu. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez przywróconego użytkownika skutkuje udzieleniem ostrzeżenia/bana przywróconemu użytkownikowi oraz poręczycielowi/poręczycielom.

IV. Punktacja naruszeń Regulaminu
 1. Notoryczne naruszanie punktów I.1, I.2, I.4, I.6 - I.8, I.12, I.13 skutkuje ostrzeżeniem wartym 1 punkt. Kwestię, czy naruszenia można uznać za notoryczne, rozstrzyga moderator.
 2. Naruszenie punktu I.5 Regulaminu skutkuje ostrzeżeniem wartym od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia naruszenia.
 3. Naruszenie punktu I.3 skutkuje ostrzeżeniem wartym 1 punkt.
 4. Naruszenie punktu I.9 skutkuje ostrzeżeniem wartym 10 punktów.
 5. Naruszenie punktu I.10 skutkuje ostrzeżeniem wartym 5 punktów.
 6. Naruszenie punktu I.11 skutkuje połączeniem kont i ostrzeżeniem wartym 5 punktów lub permanentnym zbanowaniem wszystkich lub wszystkich oprócz jednego kont należących do danej osoby.
 7. Otrzymanie następujących liczb punktów związanych z ostrzeżeniami skutkuje następującymi konsekwencjami:
  • 10 punktów - ban na okres od 1 dnia do 1 tygodnia.
  • 15 punktów - ban na okres od 1 tygodnia do 1 miesiąca.
  • 20 punktów - ban na okres od 1 miesiąca wzwyż (w tym permanentny).
  • 25 punktów - ban permanentny.
 8. W szczególnych przypadkach administrator zastrzega sobie prawo nałożenia na użytkownika bana niezależnie od systemu ostrzeżeń.

V. Odwołania od decyzji Administracji
 1. Dopuszczalne jest złożenie odwołania od decyzji moderatora i administratora.
 2. Odwołania dokonuje się poprzez wysłanie prywatnej wiadomości (lub e-maila) do wszystkich członków Administracji. Treść powinna zawierać wskazanie skarżonej decyzji (jeśli to możliwe ze wskazaniem lokalizacji jej materialnej manifestacji) oraz wskazanie przyczyn skarżenia decyzji.
 3. Administracja informuje użytkownika o swojej decyzji w kwestii rozstrzygnięcia odwołania (przyjęciu bądź odrzuceniu) w formie jaką uzna za stosowną.
 4. Udział w decyzji o odwołaniu biorą członkowie Administracji, którzy zajmą stanowisko w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania.
 5. W razie równowagi głosów decyzję podejmuje administrator.
 6. W wyjątkowych sytuacjach administrator może również arbitralnie zmienić decyzję Administracji.
 7. Decyzja Administracji w sprawie odwołania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu V.6.

VI. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili – rzeczą Użytkowników jest znać aktualne brzmienie Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać od momentu jej opublikowania i obowiązuje każdego Użytkownika, który ma obowiązek się z nią zapoznać.