Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jezus: Mity i fakty
#1
1-Wojna wokół Dzieciątka[b\]

[b]I. Kontrowersje wokół postaci Jezusa Chrystusa


a)Jezus Chrystus postacią nieobojętną
b)Kim był?
c)Czy w ogóle istniał?

II. Krytycy o Jezusie

„...Zbyteczne byłoby dowodzić, ze cale to opowiadanie [Historia czterech ewangelii] ma wartość bajeczki dla dzieci...” (Jan Hampel – Ewangelie, Dziesięcioro Przykazań str. 47)

„...Jezus ewangeliczny byłby w takim razie całkowicie legendarnym wytworem pierwotniej gminy chrześcijańskiej...” (Jan Hampel – Ewangelie, Dziesięcioro Przykazań str. 53)

„...Legendarny charakter wszelkich wiadomości o Chrystusie w Ewangelii, jego cudowne narodziny, czynione przezeń cuda, zmartwychwstanie, świadczy samo przez się, ze mamy do czynienie nie z człowiekiem, którego obdarzono cechami boskimi, lecz z istota mityczna...” (A. Ranowicz – Wczesne chrześcijaństwo)

Jezus Chrystus – „...Mityczny założyciel chrześcijaństwa...” (Bolszaja Sowietskaja Encikłopedia, t. Str. 364

:...Jedna z największych zdobyczy współczesnego religioznawstwa stanowi właśnie fakt wykrycia i niezbitego udowodnienia mityczności rzekomego założyciela religii chrześcijańskiej...” (H.Rosen, Ateizm i Religia)

„...W rzeczywistości Jezus Chrystus, jak niezbicie ustaliła nauka, jest postacią mityczna, która nigdy nie istniała...” (H.Rosen, Ateizm i Religia)

III. Mit solarny
a)Teoria Carlesa Dupoi z roku 1794
b)Życie Jezusa odzwierciedleniem wędrówki słońca przez Zodiak

„...Wielkie legendy religijne – na przykład legenda Herkulesa greckiego, legenda Izydy egipskiej i inne – są opowieściami o wydarzeniach pozornie dziejących się na ziemi, w rzeczywistości zaś zawierają doroczne lub miesięczne dzieje słońca lub księżyca przechodzących na niebie przez rożne gwiazdozbiory (...) Można by stad wyciągnąć wniosek, ze legenda Jezusowa jest jedna z licznych legend opowiadających o dziejach bóstwa najpowszechniejszego na kuli ziemskiej – dzieje Slonca pozornie wedrujacego miedzy gwiazdami...” (Jan Hampel – Ewangelie, Dziesięcioro Przykazań str. 52)

a)Niedorzeczność teorii mitu solarnego
b)Broszura J.Bpersa „Dowód, ze Napoleon nigdy nie istniał” /1827/

IV. Podstawy teorii mitu
a)Założenia wynikające z wyznawanej ideologii /Ateizm/
b)Rzekomy brak źródeł historycznych potwierdzających istnienie Jezusa Chrystusa

V. Czy rzeczywiście brak dowodów na historyczność Jezusa?

a)Czy Jezus istniał naprawdę?
b)Czy istnieją pozabiblijne dowody potwierdzające Jego istnienie?
c)Czy Ewangelie maja wartość historyczna i dowodowa?

VI. Źródła żydowskie

a)„Testimonium Flavianum” – Wypowiedz Józefa Flawiusza (37-103 n.e.)

„...W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykle i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wiele Żydów, jako tez pogan. On to był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżowa, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, jak to o nim, oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy. I dotąd aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali swa nazwę...” (Dawne Dzieje Izraela 18,3,3 – przekład J.Radozycki)

b)Relacje krytyków

„...Dzisiaj wiemy już, ze ta jedyna żydowska informacja o Jezusie jest interpolacja, późniejszą wkładką podrobiona przez jakiegoś chrześcijańskiego kopistę...”

c)Świadectwo kroniki Agapiusza (X w.n.e) i Michała Syryjczyka (XII w.n.e)

„...W tym czasie był tam człowiek mądry, którego nazwano Jezusem. Jego sposób życia był przykładny i słynął on z cnoty. I wielu spośród Żydów, jak i innych narodów stało się jego uczniami, nie opuścili grona jego uczniów. Oni donieśli, ze ukazał się im trzy dni po swym ukrzyżowaniu, i ze był żywy. Dlatego tez być może on był mesjaszem, o którym prorocy opowiadali dziwy...” (Ks. J.Kudasiewicz – Biblia, Historia, Nauka, str. 268)

d)Rekonstrukcja „Testimonium Flavianum” dokonana przez dominikańskiego egzete A.M.Dubarle
„...W tym czasie pojawił się pewien Jezus, człowiek mądry, jeśli w ogóle można nazwać go człowiekiem. Był on bowiem sprawca czynów nadzwyczajnych i nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę. Pociągnął on za sobą wielu Żydów, a także wielu Greków. Myślano, ze był on Chrystusem. Lecz nim nie był, zdaniem pierwszych miedzy nami. Z tego powodu Piłat ukrzyżował go i spowodował jego śmierć. Uczniowie, którzy go przedtem kochali, nie przestali o nim opowiadać, ze ukazał się on im trzeciego dnia po śmierci, żyjący na nowo. Boży prorocy świadczyli o tych rzeczach i przepowiadali je, a także dziesięć tysięcy innych cudów o nim. Aż do dziś nie uniknęła jeszcze grupa chrześcijan nazwanych tak z jego powodu...” (Ks. J.Kudasiewicz – Biblia, Historia, Nauka, str. 270)

e)Czy jest to rzeczywiście jedyne świadectwo Flawiusza?

„...Otóż Annos [Annasz] będąc człowiekiem takiego charakteru i sądząc, ze nadążyła się dogodna sposobność (...) zwołał Sanhedryn i stawił przed sadem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skażał na ukamienowanie...” (Dawne Dzieje Izraela 20,9,1 – przekład J.Radozycki)

f)Inne świadectwa żydowskie
g)Świadectwo Talmudu:

„...W wigilie Paschy został zabity Jezus. Herod ogłosił: On zostanie wyprowadzony za mur na ukamienowanie, ponieważ zajmował się magia i zwiódł Izraela czyniąc go apostata. Jeżeli kto ma cos na jego obronę niech wystąpi. Ponieważ nikt nic nie powiedział na jego obronę, dlatego zabito go w wigilie Paschy...”([{B} Sanh 43a] Ks. J.Kudasiewicz – Biblia, Historia, Nauka, str. 274)

h)Opowiadanie o Rabbim ben Elizerze Hykanusie
i)Żył w I n.e. i cieszył się powaga jako nauczyciel. Został posadzony o sprzyjanie zwolennikom Jezusa. Zetknął się z Jakubem, uczniem Jezusa z Nazaretu (Ks. J.Kudasiewicz – Biblia, Historia, Nauka, str. 274)

Wnioski

a)Jezus był postacią znana (tak jak Annasz)
b)Zwany był Chrystusem
c)Skazany na ukrzyżowanie przez Piłata w wigilie Paschy
d)Udział Heroda w skazaniu
e)Pociągnął za sobą Żydów i pogan
f)Czynił wielkie rzeczy
g)Głoszono jego zmartwychwstanie
h)Miał zwolenników nawet po śmierci

VII Źródła Rzymskie

a)Pochodzą od ludzi przeciwnych stad są niezwykle cenne
b)Pliniusz młodszy, pro konsul bitynii w latach (109-110), list do cesarza Trajana:

„...Najwyższą ich / Chrześcijan / wina czy błędem było to, ze zwykli rano przed wschodem słońca schodzić się i do Chrystusa niby Boga modlitwy odmawiać, wzajemnie wiązać się przysięgą, nie w celu jakiejś zbrodni, lecz by nie popełniać kradzieży, zabójstwa, cudzołóstwa, wiarołomstwa, zdrady. Po dokonaniu tego mieli zwyczaj rozchodzić się i znowu się zbierać dla przyjmowania posiłku prostego i nie nagannego; właśnie to po edykcie moim czynić zaniechali, w którym wedle polecenia twego wydąłem zakaz tworzenia związków...” /Epistoum 10,96/

c)Świadectwo Gajusa Swetoniusza Trankwilliusa (65-135), Żywoty Cezarów

„...[Klaudiusz] Żydów wypędził z Rzymu za to ze bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa”

d)Świadectwo Tacyta (55-120) Roczniki

„...Aby [hańbiąca pogłoskę] usunąć, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi każniam tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dal Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników...”

Wnioski

a)Dowód na istnienie Chrześcijan (także w Rzymie)
b)Chrystus założycielem chrześcijaństwa
c)Adorowany przez Chrześcijan
d)Wywodzi się z Judei
e)Stracony przez Piłata za rządów Tyberiusza
f)Chrześcijanie posadzeni o podpalenie Rzymu

VIII. Wiarygodność pisma Świętego

„...Wszystkie ewangelie powstały przed 70r. Po Chr. I nie zawierają nic, co by nie mogło być napisane w ciągu dwudziestu lat po ukrzyżowaniu (...) 20-50 lat to zbyt mało, by mogło dojść do poważniejszego skażenia treści...” (W.Falbright, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, str.307 .310)

„...Ewangelie powstały stosunkowo krotko po okresie, którego dotyczą, natomiast starożytne dzieła historyczne często opisują wydarzenia odlegle o setki lat...” (G.R.Habermas, Ancient Evidence for the life of Jesus, str. 40)

„...W owych czasach absolutnie nie dałoby się tak łatwo (...) zmyślić słów i czynów Jezusa, skoro dookoła było tylu jego uczniów, którzy pamiętali, co się wydarzyło, a co nie. (...) Uczniowie nie mogli sobie pozwalać na nieścisłości (nie mówiąc już o świadomym przekręcaniu faktów), bo natychmiast zostałoby to ujawnione przez osoby, które wprost czyhały na taka okazje...” (J.W.Montgomery, Where Is History Going?, str. 51)

„...Jeśli wziąć pod uwagę liczbę starożytnych rękopisów [OK. 5.000 dla Nowego Testamentu] poświadczających zgodność tekstu z oryginałem, jak również okres, jaki upłynął od napisania oryginału do sporządzenia rękopisów stanowiących dowód takiej zgodności, Biblia ma zdecydowana przewagę nad utworami klasyków [Homera, Platona i innych]. (...) W porównaniu z liczba rękopisów biblijnych jest tych rękopisów klasycznych zaledwie garstka. Żadna starożytna książka nie jest tak dobrze poświadczona, jak Biblia...” (P.M.Simms, The Bible From the Beginning, str. 74. 76)

„...Gdy się w tej sprawie zastosuje mierniki historyczne stosowane w każdym innym wypadku, to bez wątpienia Jezus okaże się postacią historyczna. Jeżeli nie jest on postacią historyczna, to pozostaje tylko uznać, ze w ogóle nie ma żadnej historii – oczywiste szaleństwo...” (T.R.Glover, Beyond the Gospel, str. 161)

IX Świadectwo Ewangelii I apostołów

a)Ew. Jana 20:30-31:

„...I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;
31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego...”

b) Dz 2:32.22

„...My wszyscy jesteśmy tego świadkami (...) o czym sami wiecie...”

X. Pytanie niezwykłej wagi

a)Jakie jest twoje spojrzenie na Jezusa Chrystusa?
b)Czy wierzysz w jego rzeczywiste istnienie?
c)Czy przyjmujesz świadectwo ewangelii?
----------------------------------------------------------------------------------

2-Oszust, szaleniec, czy... Syn Boży?

I. Jezus o sobie...

a)/MK 2:1-12/ odpuszcza grzechy czyniąc się równym Bogu
b)/J 13:13/ jest Panem = Kyrios = Jahwe
c)/J 10:30-33/ stawia się na równi z Bogiem
d)/J5:21-23/ taka sama cześć dla Ojca i Syna
e)/J5:17-18/ Boga nazywa Ojcem w odmiennym sensie niż Żydzi
f)/J 8:41/ czyniąc się równym Bogu
g)/J 14:9/ Kto mnie widział. Widział Ojca
h)/J 20:28/ + /Ap 19:10/ przyjmował cześć należna wyłącznie Bogu
i)/J8:24.28.58; 13:19; 18:4-6/ używał imienia Bożego JESTEM=JHWH /Wj 3:14/

II. Wartość wypowiedzi Jezusa

Twierdzenia Jezusa o swojej Boskości:
a)Nie wypowiedział ich = Legenda.
b)Naprawdę je wypowiedział = Są prawdziwe lub fałszywe.
Prawdziwe = Syn Boży.
Fałszywe = Wiedział ze są fałszywe lub nie wiedział ze są fałszywe.
Jeśli wiedział ze są fałszywe = Kłamca.
Jeśli nie wiedział ze są fałszywe = Szaleniec.

III. Czy Jezus jest postacią legendarną?

Teza: Uczniowie upiększyli wypowiedzi i uczynili go Boskim mesjaszem.

a)Wyobrażenia uczniów - co do mającego przyjść mesjasza były typowe jak u pozostałych Żydów. Sami uczniowie mieli problemy z uznaniem Jezusa za Mesjasza.
b)Charakter uczniów – byli wierzącymi Żydami i respektowali I. Przykazanie Dekalogu. (nie mogli sami wymyślić ani uznać Boskości Chrystusa)

Wszyscy zwątpili w misje Jezusa po jego śmierci
Tylko rzeczywiste nauczanie Jezusa mogło dać im przekonanie o Jego Boskim posłannictwie
Według dostępnych źródeł wszyscy (oprócz Jana) umarli śmiercią męczeńska. Gdyby Jezus nie był dla nich Bogiem, nie opierali by się przed złożeniem szczypty kadzidła ku czci cesarza.
Jakub – ścięty w Jerozolimie ok. 44 r.n.e.
Filip – bestialsko ubiczowany i ukrzyżowany
Mateusz – ścięty mieczem w Parcie ok. 60 r.n.e.
Marek – Wleczony po ulicach Aleksandrii następnie spalony na stosie
Łukasz – powieszony w Grecji na drzewie oliwnym
Jakub Młodszy – stracony ze szczytu świątyni Jerozolimskiej
Maciej – ukamienowany i ścięty
Andrzej – trzy dni umierał na krzyżu ciągle zwiastując Ewangelie
Piotr – biczowany i ukrzyżowany głową w dół
Tomasz – przebity włócznią w Indiach
Juda – Ukrzyżowany ok. 72 r.n.e.
Bartłomiej zabity maczugami
Barnaba – ukamienowany przez Żydów w Salonikach
Paweł – ścięty w Rzymie
Jan – uniknął śmierci w kotle z wrzącym olejem, skazany na prace w kamieniołomach na wyspie Patmos

Wniosek: Gdyby uczniowie sfabrykowali naukę o Boskości Jezusa, trudno zrozumieć ich trwanie w kłamstwie aż do końca nawet w obliczu krwawych prześladowań.

c)Obecność naocznych świadków – nauczania Jezusa Chrystusa. Gdyby uczniowie upiększyli Jego nauki, inni natychmiast zdemaskowali by to oszustwo.

A zatem: Czy Jezus Chrystus jest rzeczywiście Panem i Boskim Zbawicielem swiata?
Dwie możliwości: Mówił prawdę lub... kłamał

IV. Czy Chrystus był kłamcą?

Teza: Jeśli umyślnie wprowadzał ludzi w błąd – Był oszustem.

Opinie ateistów na temat Jezusa: „...Charakter Jezusa nie tylko był najdoskonalszym wzorem cnoty, ale również najmocniejsza podnieta do jej praktykowania. Jego charakter wywarł tak głęboki wpływ, ze nie mijając się z prawda można powiedzieć, iż ten prosty zapis trzech krótkich lat aktywnego życia uczynił więcej na rzecz odnowienia i złagodzenia obyczajów ludzkości niż wszystkie rozprawy filozoficzne i napomnienia moralistów...” (W.Lecky XIX wieczny historyk, ateista)

a)Gdyby Jezus umyślnie wprowadzał ludzi w błąd był by wysłannikiem szatana!
b)Gdyby umyślnie kłamał na pewno nie dal by się ukrzyżować za poglądy wyssane z palca!

V. Czy Jezus był szalony.

Teza: Jezus był szczerym człowiekiem ale uległ złudzeniom samo iluzji.

Gdyby ktoś dzisiaj zaczął nauczać: ’Ja i ojciec jesteśmy’ lub ‘kto wieży we mnie nie zginie na wieki a ja go wskrześże’ – nieuchronna wizyta u psychiatry
Dzisiejszy psychiatria określiłaby takie stwierdzenia mianem schizofrenii paranoidalnej. (Chorzy maja tendencje do koncentrowania się na sobie i unikania kontaktu z ludźmi)
Jezus koncentrował swa uwagę na innych, szukał kontaktu z ludźmi!

„...Gdybyś żebrał wszystkie poważne artykuły na temat higieny psychicznej i poddał je oczyszczeniu i kondesacji ograniczając ich rozwlekłość: gdybyś wziął sam ich rdzeń eliminując wszystkie ozdobniki i tak uzyskane porcje czystej wiedzy naukowej wyraził słowami najlepszych poetów, to w rezultacie uzyskałbyś nieudolne i niekompletne streszczenie kazania na Górze. Kazanie rzecz jasna niezmiernie ucierpiałoby na takim porównaniu. Przez blisko 2000 lat chrześcijaństwo trzymało w ręku pełna od powiedz na pozbawione spokoju i bezowocne wzdychania świata. Tutaj znajduje się wzór szczęśliwego i udanego życia ludzkiego w optymalnym zdrowiu psychicznym i zadowoleniu...” (J.Fisher, psychiatra)

Jeśli nauczanie Jezusa stanowi wzór szczęśliwego i udanego życia ludzkiego w optymalnym zdrowiu psychicznym i zadowoleniu to on sam nie może być szaleńcem!

VI. Kompromis?

Teza:
Jezus nie był kłamca ani szaleńcem, nie jest tez synem Bożym, lecz po prostu wielkim i wspaniałym przywódcą religijnym.

C.S.Lewis (wieloletni profesor literatury na Uniwersytecie Cambridge, początkowo zaciekły ateista wrogo nastawiony do chrześcijaństwa)

„...Próbuje powstrzymać ludzi przed powtarzaniem często wypowiadanej na temat Jezusa opinii: Jestem gotów zaakceptować Jezusa jako wielkiego nauczyciela moralności, lecz nie przyjmuje jego twierdzenia, ze jest Bogiem... Jest to jedyna rzecz, jakiej nie wolno nam powiedzieć. Człowiek, który byłby tylko człowiekiem i powiedział to, co Jezus, nie byłby nauczycielem moralności. Był by albo obłąkany – podobnie jak człowiek, który mówi, ze jest sadzonym jajkiem – albo diabłem z piekła rodem. Sam musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek był i jest synem Boga, albo jest wariatem lub czymś jeszcze gorszym. Możesz kazać mu zamilknąć jak głupcowi, splunąć na Niego i postąpić jak ze zwodzicielem, albo tez upaść u Jego stop i nazwać go Panem i Bogiem. Nie występuj jednak z żadna protekcjonalna bzdura, ze był to wielki nauczyciel moralności. Jezus nie pozostawił nam takiej możliwości. Nawet nie zamierzał jej zostawić...”

VII. Dodatkowy argument – proroctwa.

Stary Testament zawiera ok. 61 głównych proroctw na temat Mesjasza
Prawdopodobieństwo spełnienia się każdego z nich wynosi 1:2
Jakie jest prawdopodobieństwo spełnienia wszystkich tych zapowiedzi proroczych przez jednego przypadkowego człowieka?
Wzór: prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia W jest wynikiem mnożenia prawdopodobieństw spełnienia każdego z podwydarzeń:
P(W) = P(W1) x P(W2).... x P(W61)
P(W) = (1/2)61 = 4,3 x 10 do –19
P(W) = 1 do 43000000000000000 (43 z 18 zerami!!!)
Co to oznacza w praktyce?
Rozłóż na terenie całej Polski warstwę monet o nominale 1zł i grubości 133cm, wśród których ukryta jest jedna szczególną. Jaką masz szansę, ze znajdziesz ja przy pierwszym podejściu?

VIII. Co sądzę o Jezusie?

A zatem kim jest Jezus?
Kłamcą? Szaleńcem? Założycielem kolejnej religii?
Jedyna rozsądną odpowiedzią jest uznanie w Jezusie Chrystusie pełnego mocy Syna Bożego.
-----------------------------------------------------------------------------------

3-Tajemnica pustego grobu

I. Kluczowe pytania dla każdego z nas.

Pytanie które decyduje o sensie naszej wiary

II. Książka, której nie da się napisać!

Ataki na chrześcijaństwo skupiają się głownie na fakcie zmartwychwstania,
Słusznie uważam za jego fundamentalna zasadę. W latach trzydziestych naszego stulecia, młody Anglik prawnik – Frank Morrison, przekonany o tym, ze relacje o zmartwychwstaniu sa jedynie wytworem fantazji, postanowił na bazie dostępnych mu materiałów zdemaskować cale to oszustwo. Jako prawnik był doskonale przygotowany do krytycznej oceny faktów i odrzucenia wszystkiego, co nie odpowiada sztywnym kryteriom współczesnego sadownictwa. Jednak ze w trakcie prowadzonych badań stała się rzecz całkiem nie oczekiwana. Okazało się bowiem, ze cala sprawa nie jest wcale taka prosta, jak początkowo przypuszczał. W rezultacie pierwszy rozdział powstałej pracy nosił tytuł „Książka której nie da się napisać” Morrison opisał w niej, jak analizując zebrane dowody, został w brew swojej woli przekonany o fakcie zmartwychwstania Chrystusa.

III. Hipotezy na temat ‘pustego grobu’

Uczniowie wykradli ciało

a)Teoria powstała w oparciu o tekst /Mt 28:11-15/
b)Który z sędziów uwierzyłby nam, ze podczas naszego snu sąsiad ukradł nam telewizor?
c)Kradzież ciała Jezusa ściągnęła by na uczniów nie potrzebne kłopoty i cierpienia.
d)Ludzie potrafią dać życie za cos w co mocno wierzą. Głupotą było by jednak pójść na śmierć za oczywiste kłamstwo.
e)Teoria o kradzieży ciała była tak wątła, ze Mateusz nie zadał sobie trudu by z nią polemizować.

Władze Żydowskie i Rzymskie nakazały ukryć ciało

a)Po co? Najpierw stawiać straż potem ukrywać ciało?
b)Biblia wspomina o zajściach, jakie miały miejsce na skutek zwiastowania zmartwychwstania Jezusa /Dz 2:29-22; 3:12-15/. Starszyzna żydowska starała się zapobiec tym wydarzeniom poprzez biczowanie i uwiezienie apostołów /Dz 4/
c)Czy nie łatwiej byłoby wystawić na publiczny widok ciała Chrystusa?

Zrozpaczone kobiety pomyliły grób

a)Gdyby rzeczywiście tak było, to dlaczego kapłani nie wskazali prawdziwego grobu i nie ukazali ciała?
b)Trudno podejrzewać, ze podobnej pomyłki dopuścili się Piotr i Jan.
c)Na pewno nie pomyliłby się Józef z Arymatei – właściciel grobu /Lk 23:50/

Teoria omdlenia

a)Chrystus nie umarł, a jedynie zemdlał z bólu, wyczerpanie i upływu krwi. Pozostawiony w zimnym grobowcu odzyskał przytomność, wyszedł i ukazał się uczniom, a oni odczytali to jako zmartwychwstanie.
b)Teoria pojawiła się dopiero pod koniec XIX wieku
c)Czy możliwe, aby Jezus przetrwał w stanie krańcowego wyczerpania, bez jedzenia picia pomocy medycznej?
d)Przebity bok /J19:31-34/
e)Orzeczenie śmierci wydane przez rzymskiego żołnierza /Mk 15:43-45/
f)Kto odwalił kamień, którego nie były w stanie ruszyć dwie zdrowe kobiety? /Mk 16:1-3/
g)Jak Jezus uwolnił się od bandaży i opasek pogrzebowych /Łk 24:12; J 20:3-7/
h)Jak udało mu się zmylić straże stojące przy grobie?
i)Zmartwychwstały z omdlenia Jezus mógł wzbudzić w uczniach tylko jeszcze większe przygnębienie. Na pewno nie przekonał by nikogo o swoim zwycięstwie nad śmiercią.
j)Czy pierwsi chrześcijanie z radością zwiastowaliby takie zmartwychwstanie? Czy z radością cierpieli by dla tej idei? /J20:19; Dz 5:40-42/
k)Wiara w taka teorie jest bardziej nieprawdopodobna niż sam fakt zmartwychwstania!

IV. Hipotezy na temat objawień zmartwychwstałego

a)Nowy testament odnotowuje 10 różnych objawień Zmartwychwstałego
b)Przez 40 dni ukazywał się pojedynczym osobom i 500 osobowej grupie /Dz 1:3; Kor 15:6/
c)W trakcie gdy powstawały pisma Nowego Testamentu żyło wielu naocznych świadków, którzy w każdej chwili mogliby sprostować wszelkie nieścisłości.

Halucynacje

Współczesna medycyna określa pewne prawa dotyczące tych zjawisk:

a)Halucynacje zdarzają się ludziom o dużej wyobraźni i słabym systemie nerwowym. Chrystus ukazywał się ludziom rożnego pokroju w tym twardym rybakom.
b)Halucynacje są objawem zjawiskiem subiektywnym i indywidualnym. Chrystus ukazywał się licznym grupom /do 500 osób/
c)Halucynacji doznają ludzie usilnie pragnący cos ujrzeć /np. Rodzice po śmierci dziecka/
d)Uczniowie zostali przekonani o zmartwychwstaniu w brew swojej woli. /Łk 24:10-11; 36-43/
e)Przypadek Tomasza /J 20:24-28/

V. A jednak zmartwychwstał!

Wiarygodne sprawozdania ewangelii

a)Autentyzm w opisie sytuacji, czasu, miejsca akcji.
b)Nieskażoność tekstu
c)Wiarygodność autorów
d)Papirus Rylandsa – fragment Ew. Jana pochodzący z ok. roku 100
e)Opinie naukowców:

„...nie mamy żadnych podstaw, by twierdzić, ze którąś z Ewangelii powstała po roku 70 n.e. Nie było czasu na mitologizacje, gdyż żyli jeszcze świadkowie wydarzeń...” (W.F.Albright)

Istnienie kościoła chrześcijańskiego

a)Istnienie kościoła traci swój sens bez wiary w zmartwychwstanie! /Kor 15:17/
b)Kościół chrześcijańskiego powstał na skutek mocnego świadectwa tych, którzy w wyniku spotkania zmartwychwstałego pozbyli się swoich wątpliwości i strachu
c)Świadectwo apostołów miało moc przemiany ludzkich serc /Dz 2:14.22-24.40-41/

VI. Czy pragniesz doświadczyć mocy zmartwychwstania?

a)Świadectwo ap. Pawła /Flp 3:1-11/
b)Radosna obietnica dla każdego z nas /Rrz 8:10-11/
c)Chrystus dawca Życia /1Kor 15:20-23.51-55/
d)Chrystus wyzwala od strachu /Hebr. 2:14-15/
e)Chrystus pełen mocy Dawca Pokoju /Mat 28:16-20/
f)Uwierz I doświadcz pokoju z Bogiem!
Nie oddałem serca żadnej religii. Ale Bóg JEST wielki.
Odpowiedz
#2
Ach, bardzo ciekawe. Sam to opracowałeś, czy może gdzieś znalazłeś?

Lo-Mai napisał(a):Założenia wynikające z wyznawanej ideologii

Lo-Mai napisał(a):VI. Czy pragniesz doświadczyć mocy zmartwychwstania?

a)Świadectwo ap. Pawła /Flp 3:1-11/
b)Radosna obietnica dla każdego z nas /Rrz 8:10-11/
c)Chrystus dawca Życia /1Kor 15:20-23.51-55/
d)Chrystus wyzwala od strachu /Hebr. 2:14-15/
e)Chrystus pełen mocy Dawca Pokoju /Mat 28:16-20/
f)Uwierz I doświadcz pokoju z Bogiem!
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:

*********************************************************

Lo-Mai napisał(a):e)Opinie naukowców:

„...nie mamy żadnych podstaw, by twierdzić, ze którąś z Ewangelii powstała po roku 70 n.e. Nie było czasu na mitologizacje, gdyż żyli jeszcze świadkowie wydarzeń...” (W.F.Albright)
Dlaczego tylko jednego?

Lo-Mai napisał(a):c)Świadectwo Gajusa Swetoniusza Trankwilliusa (65-135), Żywoty Cezarów

„...[Klaudiusz] Żydów wypędził z Rzymu za to ze bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrestosa”
Chwileczkę! Chrystus czy Chrestos? Jedna literka, a już spora różnica. Imię Chrestos znaczy ponoć "nadzieja".
Można założyć, że Trankwillius się pomylił w pisowni. W takim razie: co Chrystus robił w Rzymie, i to po swoim "wniebowstąpieniu"?

Lo-Mai napisał(a):Wiarygodne sprawozdania ewangelii

a)Autentyzm w opisie sytuacji, czasu, miejsca akcji.
b)Nieskażoność tekstu
c)Wiarygodność autorów
Ale każdy z Ewangelistów zupełnie inaczej opisuje okoliczności zmartwychwstania. Kiedy porównywałem je sobie, przed oczami stanęła mi pewna reklama: "Księcia obudził! Żabę obudził - CMOK, CMOK! Jaki smok!?"
Może ktoś przytoczy te opisy, nie mam zbyt wiele czasu na przepisywanie.

Wrócę jeszcze do tego:
Lo-Mai napisał(a):a)Założenia wynikające z wyznawanej ideologii /Ateizm/
A więc ateizm implikuje negację postaci Jezusa? A nie odwrotnie przypadkiem? Chyba najpierw są jakieś podstawy, na których ateizm się zasadza?
Moja Babcia:
- widziała Matkę Boską (z zamkniętymi i otwartymi oczami)
- widziała w lesie diabła (2 razy!)
- widziała wielki krzyż na niebie
- twierdzi, że JPII nie był człowiekiem (sic!)
- uważa, że "święte ludzie" się nie psują po śmierci
Odpowiedz
#3
dawno nie widzialem tylu naiwnych bzdur w jednym miejscu :roll:


To co tu napisals, wystarczylo by na jakies 15 tematow. Gdybys pisal po trochu moze komus by sie chcialo to obalac, ale za duzo tego... Wybacz ale nie wiadomo od ktorej bzdury zaczynac. Psujesz obraz chrzescijan takimi postami.
"Straszną jest rzeczą, że gdziekolwiek człowiek się urodzi, pewne twierdzenia zostają mu wpojone w dzieciństwie wraz zapewnieniem, że nigdy nie będzie mógł wątpić na ich temat, pod karą utraty wiecznego zbawienia."

Arthur Schopenhauer
Odpowiedz
#4
Lo-Mai, lektura obowiazkowa:
http://www.racjonalista.pl/ks.php/k,987

I polecam to w dobrej wierze jako ze tez jestem eee... "sympatykiem" Jezusa.
Jak wielki jest upadek ludzkości najlepiej pokazuje fakt, że nie ma już ani jednego ludu czy plemienia u którego fakt narodzin wywoływałby żałobę i lamenty. (Cioran)

Odpowiedz
#5
Lo-Mai, te twoje niezbite dowody to biblia, teiści i ludzie, którzy ''podobno słyszeli''.

Jak znajdziesz normalne dowody to je tu wstaw.

EDIT.

http://www.dyskusje.katolik.pl/viewtopic.php?t=9753

No ładnie, brudy Ci pozamykali na katoliku.pl to teraz tutaj głupoty opowiadasz Uśmiech
[Obrazek: quasiuserbarfi1.png]
Odpowiedz
#6
(M)ateusz napisał(a):Ach, bardzo ciekawe. Sam to opracowałeś, czy może gdzieś znalazłeś?
Dostałem.

(M)ateusz napisał(a):Dlaczego tylko jednego?
Osobiscie słyszałem wiele podobnych wypowiedzi z ust naukowców. To jest skrót na temat Jezusa. Jak uzbieram wypowiedzi roznych uczonych na temat Jezusa to wam je przedstawie. Zreszta w tym materiale ich nie brakuje. :wink:

(M)ateusz napisał(a):Chwileczkę! Chrystus czy Chrestos? Jedna literka, a już spora różnica. Imię Chrestos znaczy ponoć "nadzieja".
Można założyć, że Trankwillius się pomylił w pisowni. W takim razie: co Chrystus robił w Rzymie, i to po swoim "wniebowstąpieniu"?
Chrestos jest prawdopodobnie inna pisownia imienia Chrystus. Np. Andree po francusku Andrzej po Polsku. Wpisz w google zobaczysz. :wink: Chodzi o to ze ideologia Jezusa powodowała niepokój w Rzymie a Chszescijanie twierdzili ze Jezus nadal zyje bo zmartwychwstał, i tak jest.

(M)ateusz napisał(a):Ale każdy z Ewangelistów zupełnie inaczej opisuje okoliczności zmartwychwstania.
Za jakis czas wystawie cos na ten temat na forum.

Wrócę jeszcze do tego:

(M)ateusz napisał(a):A więc ateizm implikuje negację postaci Jezusa? A nie odwrotnie przypadkiem? Chyba najpierw są jakieś podstawy, na których ateizm się zasadza?
Nie rozumiem o co ci chodzi... Opisz jasniej.

Do reszty wypowiedzi
Sprecyzujcie co jest nie tak. Materiał jest solidny i pełen wartosciowej wiedzy. Mysle ze warto sie nad nim zastanowic, bo odpowiada na wiele pytan.
Nie oddałem serca żadnej religii. Ale Bóg JEST wielki.
Odpowiedz
#7
Kiedy będa fakty? Na razie mamy same mity.
egoista
Odpowiedz
#8
Lo-Mai napisał(a):Sprecyzujcie co jest nie tak. Materiał jest solidny i pełen wartosciowej wiedzy. Mysle ze warto sie nad nim zastanowic, bo odpowiada na wiele pytan.
Oparłeś swoje wywody o biblii, i na tekstach które ktoś kiedyś napisał, i na pewno nie wymyślił tego.
Równie dobrze możnaby napisać tekst podobny do twojego, ale np: o hobbicie frodo, albo luku skywalkerze, opierając się na "władcy pierścieni" i książkach "gwiezdne wojny".
Chłopie, wiecej faktów, mniej mitów.
Odpowiedz
#9
Al-Rahim napisał(a):
Lo-Mai napisał(a):Sprecyzujcie co jest nie tak. Materiał jest solidny i pełen wartosciowej wiedzy. Mysle ze warto sie nad nim zastanowic, bo odpowiada na wiele pytan.
Oparłeś swoje wywody o biblii, i na tekstach które ktoś kiedyś napisał, i na pewno nie wymyślił tego.
Równie dobrze możnaby napisać tekst podobny do twojego, ale np: o hobbicie frodo, albo luku skywalkerze, opierając się na "władcy pierścieni" i książkach "gwiezdne wojny".
Chłopie, wiecej faktów, mniej mitów.
Teksty te sa powszechnie znanymi dokumentami uznanymi w swiecie nauki. Zajzałem do sklepu z ksiazkami i tam tez znalazlem te teksty. Co waszym zdaniem w ewangeliach jest fałszerstwem i dlaczego?
Nie oddałem serca żadnej religii. Ale Bóg JEST wielki.
Odpowiedz
#10
Lo-Mai napisał(a):Teksty te sa powszechnie znanymi dokumentami uznanymi w swiecie nauki. Zajzałem do sklepu z ksiazkami i tam tez znalazlem te teksty. Co waszym zdaniem w ewangeliach jest fałszerstwem i dlaczego?

Biblia?! Powszechnie uznanym dokumentem w świecie nauki? To albo ty mówisz o jakiejś innej biblii niz ta judeo-chrzescijańska, albo masz własną definicję nauki Uśmiech


Jeśli biblia jest takim tekstem to równie dobrze jest nim "władca pierścieni".
Odpowiedz
#11
Cytat:Biblia?! Powszechnie uznanym dokumentem w świecie nauki?
Chociażby cykl hydrologiczny :wink:
On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi. (Ks. Hioba 36: 27-28)
Buduje w niebie swoją komnatę, a strop swój zakłada na ziemi; skrzykuje wody do morza i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego. (Ks. Amosa 9: 6)
Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy; wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.(Ks. Koheleta 1:6-7)
http://www.raciborz.com.pl/rac/index.php...445&amd=sa
Odpowiedz
#12
[quote="Warrior"]
Cytat: Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.[/i](Ks. Koheleta 1:6-7)

Niesamowite!! Mądrości znane każdemu kto ma oczy i mózg. I każdemu wgipskieu/sumeryjskiemu kapłanowi.
Odpowiedz
#13
Warrior napisał(a):Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. (Ks. Koheleta 1:6-7)

To nieprawdopodobne. A Słońce jest gwiazdą, a jednak gorące jest. (ks. Arta 2:2-3) Uśmiech
Odpowiedz
#14
Świetnie opracowane gratuluje.
Skłoniłeś mnie do zastanowienia sie nad tym czy jezus rzeczywiście istniał
"Hope can drown lost in thunderous sound
Fear can claim what little faith remains
But I carry strength from souls now gone
They won't let me give in...
(...)
Death will take those who fight alone
But united we can break a fate once set in stone
Just hold the line until the end
Cause we will give them hell..."


EH
Odpowiedz
#15
Seth33 napisał(a):Świetnie opracowane gratuluje.
Skłoniłeś mnie do zastanowienia sie nad tym czy jezus rzeczywiście istniał
To była ironia Uśmiech
Odpowiedz
#16
Biblia?! Powszechnie uznanym dokumentem w świecie nauki? To albo ty mówisz o jakiejś innej biblii niz ta judeo-chrzescijańska, albo masz własną definicję nauki Uśmiech


Jeśli biblia jest takim tekstem to równie dobrze jest nim "władca pierścieni".[/quote] Na temat wiarygodnosci tekstu biblii mozesz sie troszke wiecej dowiedziec na tym forum w dziale Nauka w temacie "Sekrety biblii" zapraszam wszystkich! Duży uśmiech Duży uśmiech Duży uśmiech Duży uśmiech Duży uśmiech

Jezus zyl nauczał umarl a potem zmartwychwstał i pociagnoł za soba wielu ludzi, do tego stopnia ze ateisci sa dzis na wymarciu. TO SA FAKTY. Mitem jest natomiast racjonalistyczna utopia, pełna manii prszesladowczej slepego zapatszenia w naukowe spekulacje i chorobliwego wrecz sceptycyzmu. Bez obrazy ale taka jest rzeczywistosc, co według was z wyzej wymienionych faktów na temat Jezusa jest mitem i dlaczego, jestem ciekaw.
Nie oddałem serca żadnej religii. Ale Bóg JEST wielki.
Odpowiedz
#17
Lo-Mai napisał(a):Jezus zyl nauczał umarl a potem zmartwychwstał i pociagnoł za soba wielu ludzi, do tego stopnia ze ateisci sa dzis na wymarciu. TO SA FAKTY.

:]

Nie no Lo-Mai... troche szacunku dla ludzkiego intelektu...

Popatrz na to w ten sposob. Dawno temu byl na swiecie pewien czlowiek ktory chodzil od wsi do wsi, od miasta do miasta i nauczal ludzi zeby byli dla siebie mili. Ludzie, jak to ludzie, wzieli i go ukrzyzowali za to. A potem bezczelnie wokol jego smierci zrobili sobie kult. Ze niby umarl dla nich... No przeciez, pewnie... Nic od siebie, od siebie nic nie wymagamy ale DLA NAS, o dla nas wszystko... Smutny
Jak wielki jest upadek ludzkości najlepiej pokazuje fakt, że nie ma już ani jednego ludu czy plemienia u którego fakt narodzin wywoływałby żałobę i lamenty. (Cioran)

Odpowiedz
#18
Lo-Mai napisał(a):Jezus zyl nauczał umarl a potem zmartwychwstał i pociagnoł za soba wielu ludzi, do tego stopnia ze ateisci sa dzis na wymarciu. TO SA FAKTY.

Procent ateistów w stosunku do całej liczby ludzi (1:5) jest większy niż kiedykolwiek. :] Co 6-ty człowiek jest dzisiaj ateistą. Jak o faktach można pisać nie znając faktów?

Cytat:W starożytności klasycznej teistyczne przekonanie o istnieniu bogów stanowiło podstawę systemów politycznych. Niewiara w istnienie bogów była przestępstwem. Z powodów politycznych Sokrates w Atenach (w 399 roku p.n.e.) został oskarżony o bycie atheos. Chrześcijanie w Rzymie także stosowali sankcje prawne wobec ateistów. Oskarżenia o ateizm przypominały oskarżenia o herezję i o sprzeniewierzenie się nakazom religii - wielu interpretuje je jako narzędzia zmniejszania różnorodności religijnej.

A poza tym idiotów jest miliard, a wybitni nobliści są zapewne wobec nich na wymarciu. Lo-Mai'owe fantazje :]
Odpowiedz
#19
Lo-Mai napisał(a):Jezus zyl nauczał umarl a potem zmartwychwstał i pociagnoł za soba wielu ludzi, do tego stopnia ze ateisci sa dzis na wymarciu. TO SA FAKTY.

Nie mam więcej pytań i wątpliwości Lo-mai Uśmiech
Odpowiedz
#20
Cytat:Jezus zyl nauczał umarl a potem zmartwychwstał i pociagnoł za soba wielu ludzi, do tego stopnia ze ateisci sa dzis na wymarciu. TO SA FAKTY.
Fakty a "fakty" to różnica. A co powiesz na dawkę nieco innych faktów?
http://www.luigicascioli.it/home_eng.php
Rozsądny człowiek mocno by się zastanowił nad tym czy mająca prawie 2000 lat księga mitologiczna zasługuje choćby na nazwanie parodią faktów, pomimo tego że jest sprzeczna w bardzo wielu punktach z tym co mówi nie tylko empiryczna nauka ale nawet zdrowy rozsądek. Bo kto widział faceta który chodzi po wodzie bez żadnych "pomocy"?
Ateiści na wymarciu? Powiedz od razu w jakim alternatywnym świecie żyjesz, bo w tym świecie nie są.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości